Ondernemersfonds Utrecht

Wat is Ondernemersfonds Utrecht?

Sinds 1 januari 2012 heeft Utrecht een Ondernemersfonds. Dit fonds wordt gevormd met een verhoging van de OZB op niet-woningen. Ieder bedrijf, iedere organisatie, instelling of instantie die OZB (Onroerende Zaak Belasting) niet-woningen betaalt, zowel profit, not-for-profit en non-profit, draagt dus bij aan het Ondernemersfonds. Per 1 januari 2012 is de opslag OZB van niet-woningen verhoogd naar een vast percentage: 11.1% van de OZB. Het ingebrachte geld wordt beheerd door de onafhankelijke stichting Ondernemersfonds Utrecht.

Het Ondernemersfonds Utrecht maakt het mogelijk om collectieve initiatieven en investeringen in Utrecht gezamenlijk te financieren. Het fonds verbindt lokale ondernemers, verschillende sectoren en organisaties, en draagt bij aan de vestigingskwaliteit van Utrecht. Op deze manier wordt de economische structuur van Utrecht versterkt, worden de ondernemers meer betrokken en krijgen zij meer verantwoordelijkheid in hun eigen gebied. 

Gebiedsgerichte inzet van het fonds

De stad Utrecht is voor het Ondernemersfonds verdeeld in ruim zeventig deelgebieden, ook wel trekkingsgebieden genoemd. De vertegenwoordigende organisatie van ieder gebied (vereniging, stichting of ander democratisch samenwerkingsverband) stimuleert dat de geïnde fondsgelden voor dit gebied zinvol besteed worden, coördineert hierin en neemt besluiten over de toekenning van gelden. Het bestuur van Ondernemersfonds Utrecht toetst tot slot of de besteding transparant is, bij het doel van het fonds past en geen gemeentelijke taak is.

Alle partijen die bijdragen aan het Ondernemersfonds kunnen zich aansluiten bij de trekkingsgerechtigde organisatie om zo invloed uit te kunnen oefenen op bestedingen in hun gebied.

Bekijk via deze korte animatiefilm hoe het Ondernemersfonds werkt.

Bekijk ter inspiratie de lopende projectaanvragen in de stad Utrecht. 


Trekkingsrecht Nieuw Overvecht uit Ondernemersfonds Utrecht

De Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht (ONO) heeft voor bedrijventerrein Nieuw Overvecht een financieel trekkingsrecht uit Ondernemersfonds Utrecht. Sinds 2012 is in de Algemene Ledenvergaderingen van de ONO telkens mandaat verleend dat deze gelden in eerste instantie aangewend worden voor de openbare camerabeveiliging van bedrijventerrein Nieuw Overvecht.

Netto is voor het gebied thans jaarlijks rond de € 100.000,- excl. BTW te besteden, waar grotendeels de camerabeveiliging van betaald. Het kleinere, resterende budget wordt met name aangewend voor de versterking van de onderlinge verbinding op het bedrijventerrein (o.a. via de website NieuwOvervecht.nl, via communicatie/marketing met nieuwsbrieven/e-mails en via netwerkbijeenkomsten). Op onze pagina verslagen ALV vindt u meer informatie over de bestedingen van de fondsgelden voor Nieuw Overvecht.

Heeft u een plan?

Bekijk dan eerst deze blog van fondsmanager Kyra Kasel en het stappenplan voordat u een aanvraag voor het Ondernemersfonds indient.